BIỂU PHÍ

Biểu phí Thẩm định giá tài sản thông thường

Biểu phí Thẩm định giá với tài sản Thi hành án, xử lý nợ