DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ PHỤC VỤ CHO CÁC MỤC ĐÍCH

  • Mua bán, chuyển nhượng tài sản

  • Thế chấp, bảo lãnh, vay vốn, xử lý nợ ngân hàng.

  • Mua sắm trang thiết bị, phương tiện.

  • Hạch toán kế toán, thanh lý tài sản.

  • Bảo hiểm, đền bù, giải tỏa...

  • Thẩm định tài sản phục vụ điều tra, xét xử, phân chia, tranh chấp tài sản,...

  • Liên doanh, thành lập, chuyển đổi hoặc giải thể doanh nghiệp.

  • Chứng minh tài chính, tài sản để du học, du lịch, định cư, hợp tác, góp vốn...

  • Xác định giá trị tài sản, dự án đầu tư, giá trị thương hiệu...

  • Các mục đích thẩm định khác...

THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

THẨM ĐỊNH GIÁ ĐỘNG SẢN

THẨM ĐỊNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ